• Mount Elizabeth
Dr Lye Wai Choong

Dr Lye Wai Choong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội thận

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa