• Mount Elizabeth
Dr Chua Yu Kim Dennis

Dr Chua Yu Kim Dennis

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến